Виходить книга «Сила дівчат». Це важливе видання про видатних українок

В Ук­раїні ви­ходить пер­ший нак­лад кни­ги «Си­ла дівчат: ма­ленькі історії ве­ликих вчинків». Це 50 роз­повідей про ук­раїнсь­ких жінок усіх часів, які варті ува­ги.

«Си­ла дівчат» – це вітчиз­ня­на версія аме­рикансь­ко­го ви­дан­ня Еле­ни Фавіллі та Фран­чески Ка­вал­ло «Каз­ки на ніч для дівча­ток-бун­та­рок». Ця серія зби­рає на­диха­ючі історії про ви­дат­них осо­бис­тостей від дав­ни­ни до су­час­ності. Тек­сти до ук­раїнсь­ко­го ви­дан­ня на­писа­ли Ка­тери­на Бабкіна та Марк Лівін, проілюс­тру­вали кни­гу Ан­на Сарвіра та Юлія Твєрітіна.

«Англій­ською є та­кий термін HERstory, який апе­лює до сло­ва HIStory, мов­ляв, історія – спра­ва Й­ОГО рук, і це не­чес­но, бо ЇЇ ру­ки теж вер­шать ве­ликі вчин­ки, – го­ворить Марк Лівін. – Ми вив­чи­ли 50 біог­рафій, пе­речи­тали ма­су інтерв’ю та відгуків і на­писа­ли не­банальні тек­сти про Ліну Кос­тенко та Мар­ко Вов­чок, про кня­гиню Оль­гу та Ан­ну Ярос­лавну, про альпіністку Іри­ну Га­лай та ад­во­кат­ку Не­бес­ної сотні Євгенію Зак­ревсь­ку, про жур­налістку На­тал­ку Сед­лець­ку та співзас­новни­цю Ук­раїнсь­кої прав­ди Оле­ну При­тулу». За­галом се­ред ге­роїнь про­ек­ту – пред­став­ниці ди­зай­ну, на­уки, ме­дици­ни, армії, во­лон­терсь­ко­го ру­ху, літе­рату­ри та спор­ту.

Кни­га вий­де за підтрим­ки уря­ду Ка­нади та Internews у ви­дав­ництві #кни­голав. При ць­ому пер­ший її нак­лад – 5000 примірників – ста­не бла­годій­ним. «Си­лу дівчат» бу­дуть без­коштов­но відправ­ля­ти у шкільні та ди­тячі бібліоте­ки Лу­гансь­кої та До­нець­кої об­ластей, а та­кож дітям із сімей пе­ресе­ленців, ве­теранів та бійців АТО, за­гиб­лих та зник­лих безвісти, а та­кож че­рез во­лон­терські ор­ганізації.

Ле­ся Ук­раїнка, пись­мен­ни­ця

Оль­га Кудієнко, зас­новни­ця фон­ду Tabletochki

Іри­на Га­лай, альпіністка

Со­ломія Пав­личко, пе­рек­ла­дач­ка, літе­рату­роз­на­виця та ви­дав­чи­ня

Ніна Вірчен­ко, док­торка фізи­ко-ма­тема­тич­них на­ук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.